بهداشت حرفه اي :
واحد بهداشت حرفه اي مركز بهداشت شهرستان سپيدان در جهت تامين ، حفظ و ارتقاي سلامتي كارگران شاغل در كارگاه هاي صنعتي ، صنوف خدمات فني و توليدي ، خانگي و كشاورزي تلاش مي نمايد و براي نيل به اين هدف سعي بر بهسازي محيط هاي كاري ، حذف وكنترل عوامل زيان آور محيط كار ، انجام معاينات كارگري و آموزش كارگران و كارفرمايان را دارد.
ضمنا براي افزايش دسترسي كارگران به ساير خدمات بهداشتي - غير از بهداشت حرفه اي- با ساير واحد هاي بهداشتي تعامل و همكاري دارد. همچنين برنامه هاي آموزشي مستمر براي كاركنان سيستم خدمات بهداشتي و درماني مرتبط با اهداف بهداشت حرفه اي برگزار مي گردد.
واحد طب كار شهرستان سپيدان درسال 1381 به عنوان زير مجموعه واحد بهداشت حرفه اي راه اندازي گرديد و بررسي و ارتقاء سلامت كارگران مستخدمين دواير دولتي و غير دولتي را مورد هدف قرار داده است.در اين راستا با انجام معاينات پزشكي-تست شنوايي سنجي-بينائي سنجي-نوار ريه-كورنگ سنجي و آزمايشات پاراكلينينكي(آزمايشات خون،ادرار و...) اقدام به بررسي سطح سلامت افراد نموده است و چنانچه فرد دچار بيماري هاي شغلي و غير شغلي گرديده باشد راهنمايي و آموزش هاي لازم داده مي شود و در صورت لزوم به متخصص ارجاع داده مي شود.
در طي اين سال ها بيماري هاي شغلي نظير كري شغلي-ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني-بيماري هاي پوستي و... شناسايي گرديده و اقدامات لازم صورت گرفته است.
مراجعات كارگري اين واحد از طريق بازرسين واحد بهداشت حرفه اي شهرستان در سطح كارگاههاي شهر طي بازرسي هاي مكرر به واحد طب كار مراجعه مي نمايند و مراجعات سازمان هاي دولتي طي معرفي نامه جهت انجام معاينات قبل از استخدام به اين واحد مراجعه مي نمايند.
اهداف كلي : (مقصود اصلي ماچيست ؟ چه چيزي بايد به دست آيد ؟)
الف ) كاهش كارگران در معرض عوامل زيان آور محيط كار
ب ) افزايش دسترسي كارگران به تاسيسات و تسهيلات بهداشتي
ج ) ارتقاي دانش ، نگرش و عملكرد كارگران و كارفرمايان
د ) بهبودكمي و كيفي معاينات شغلي كارگران
ه ) ارتقاي دانش ، نگرش و عملكرد كاركنان سيستم خدمات بهداشتي درماني در ارتباط با بهداشت حرفه اي
و ) افزايش دسترسي كارگران به ساير خدمات بهداشتي (علاوه بر خدمات بهداشت حرفه اي)
فعاليت هاي اصلي در واحد بهداشت حرفه ای
1-برنامه طب كار و تيم سلامت
هدف از اجراي اين برنامه تامين،حفظ و ارتقاء سلامت شاغلين در بخش هاي صنعت،معدن،خدمات و كشاورزي- شناسايي بيماري هاي شغلي و به كارگماردن افراد در موقعيتهاي شغلي متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنها-اجراي ماده 92 قانون كار- تاييد وجود عوامل زيان آور محيط كار در محيط هاي كاري كارخانجات تحت پوشش و افزايش كيفيت معاينات كارگري مي باشد.

2- برنامه ارگونومي*
به منظور ارتقاء‌ سلامت و بهبود كيفيت زندگي انسانها بويژه كارگران شاغل در بخش‌هاي صنعت ، معدن ، خدمات و كشاورزي با مداخله ارگونومي (مهندسي فاكتورهاي انساني ) و استقرار نظام‌مند و سيستميك آن با هدف پيشگيري و كنترل اختلالات مذكور و عوارض ناشي از كار
*ارگونومي(عوامل انسانی) اطلاعاتی درباره :
رفتار،تواناییها،محدودیتها و سایر مشخصه های انسان را کشف میکند ، واین اطلاعات را در:طراحی ابزار، دستگاه ها ، سیستمها ، دستور العملها ، شغلها و محیطهای مختلف به کار می برد تا بیشترین بهره وری ، ایمنی ، راحتی و کار آیی را در هنگام استفاده انسان داشته باشد.

3- بازديد و پايش و نظارت كارگاه ها
هدف از اجراي اين برنامه بازديد،پيگيري و رفع نواقص صنايع،صنوف و كارگاههاي غير خانگي و همچنين ارتقاي سطح خدمات بهداشت حرفه اي در مراكز بهداشتي – درماني و خانه هاي بهداشت مي باشد.

4- طرح غربالگري بيماري سيليكوزيس*
هدف از اجراي اين برنامه پيشگيري از بيماري سيليكوزيس و به مخاطره افتادن سلامت كارگران شاغل در صنايع و صنوف در معرض عامل زيان آور سيليس(سنگبري-سنگ تراشي-سنگ كوبي-ابزار زن-ريخته گران-معدن كاران –كاشي سازان-ذوب فلزات و...) مي باشد.
*بيماري سيليكوزيس مهمترين بيماري ريوي ناشي از كار است كه در نتيجه استنشاق مستمر ذرات بسيار كوچك سيليس ايجاد مي شود.سيليكوزيس يك بيماري ريوي بدخيم،علاج ناپذير و غير قابل برگشت مي باشد.سيليكوزيس به كندي پيشرفت كرده و اثرات آن مخفيانه مي باشد و بعضي مواقع سالها طول مي كشد تا علائم آشكار شود.

5- برنامه بهداشت كشاورزي
هدف از اين برنامه تامين و ارتقاي سلامتي كشاورزان (با تاكيد بر كنترل عوامل زيان آور در محيط كار)- شناسايي ، ارزشيابي و كنترل خطرات و عوامل زيان آور بخش كشاورزي منطقه- آموزش (كادر خدمات بهداشتي و درماني مرتبط ، پرسنل اداره جهاد كشاورزي مرتبط ، كشاورزان و بخش خصوصي مرتبط) در زمينه بهداشت حرفه اي كشاورزي- شناسايي بيماريهاي شايع كشاورزان منطقه (معاينات) و تلاش در جهت كاهش عوارض و درمان آنها مي باشد.
6- طرح بقا
هدف از اين برنامه تامين و ارتقاي سلامتي قالي بافان (با تاكيد بر كنترل عوامل زيان آور در محيط كار)- افزايش آگاهي بهورزان و رابطين بهداشتي منطقه در زمينه بهداشت قالي بافي- افزايش آگاهي قالي بافان منطقه در زمينه بهداشت قالي بافي- شناسايي بيماريهاي شايع قالي بافان منطقه

7- ایجاد و اصلاح کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارخانجات و کارگاههای دارای25 نفر کارگر و بیشتر
هدف از اجراي اين برنامه اجراي ماده 93 قانون كار- درگير نمودن تمام افراد موثر در صنعت ( مدير ، فني ، خريد و...) در بحث ايمني و بهداشت حرفه اي- تخصصي كردن بحث ايمني و بهداشت حرفه اي در صنايع تحت پوشش- جذب نيروهاي فارغ التحصيل بهداشت حرفه اي در صنايع تحت پوشش- شناسايي خطرات و عوامل زيان آور محيط كار توسط خود كارخانه- مصوب شدن اقدامات بهداشت حرفه اي لازم در كارخانه توسط مديريت كارخانه -سهولت پيگيري مشكلات بهداشت حرفه اي كارخانه توسط واحد بهداشت حرفه اي مركز بهداشت مي باشد.

8- بررسی مشاغل سخت و زیان آور شاغلین و بازنشستگی پیش از موعد
هدف از اين برنامه حذف يا كاهش عوامل زيان آورمحيط كار و بهسازي و ايمن سازي شرايط كار مي باشد.

9- برنامه خانه های بهداشت کارگری
هدف از اين برنامه حفظ سلامت شاغلين و پيشگيري از حوادث و بيماري هاي ناشي از كار در كارگاهها و كارخانجات
100-50 نفر مي باشد.

10- طرح استقرار سیستم مدیریت سلامت کار ، کارگر و محیط کار
هدف از اجراي اين طرح شناسايي خطرات،ارزيابي ريسك و ارائه راهكارهاي كنترلي جهت كاهش خطرات و جلوگيري از بوجود آمدن حادثه و تحت كنترل قرار دادن مداوم محيط هاي كاري از نظر خطرات و جنبه هاي تاثير گذار بر سلامتي نيروهاي كار مي باشد.

11- برنامه پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی با مداخله تغذیه در محیط کار کارگاههای بالای 50 نفر دارای کارشناس بهداشت حرفه ای
هدف از اجراي اين برنامه پيشگيري از بروز يا كاهش عوارض و خطرات بيماري هاي قلب و عروق در كارگران تحت پوشش كارخانجات بالاي 50 نفر كارگر-اصلاح شيوة زندگي كارگران - تأخير در بروز بيماري هاي قلبي وعروقي كارگران مي باشد.

12- ساماندهی روشنایی در محیط کار
هدف از اين كار تعيين ميانگين روشنايي موجود در سطوح محيط كار مي باشد كه در جهت حفظ و تامين سلامتي افراد بايستي بطور مستمر و متناوب انجام گيرد.
13- برنامه مقابله با صدا در محیط کار
هدف از اين برنامه شناسايي كارگران در معرض عامل زيان آور صدا و حذف عامل زيان آور صدا يا كاهش ميزان آنها به كمتر از حد مجاز مي باشد.
14- بررسی عوامل شیمیایی محیط کار
هدف از اين برنامه شناسايي كارگران در معرض عوامل زيان آور شيميايي و حذف عامل زيان آور يا كاهش ميزان آنها به كمتر از حد مجاز مي باشد.
15- طرح بهگر*(كارگاه هاي 49-20 نفر)
هدف برنامه ارتقاء سطح سلامت كارگران و پيشگيري در زمينه از كار افتادگي زودرس آنان در اثر بروز سوانح و حوادث در محيط كار مي باشد.
*بهگر كارگر آموزش ديده اي است كه با حفظ سمت اوليه در كارگاه هاي 49-20 نفر بعنوان بهگر انجام وظيفه(جهت ارائه كمكهاي اوليه در كارگاههاي كوچك-ارائه خدمات ايمني و حفاظت فني براي كاهش ميزان سوانح و حوادث در محيط كار-ارائه خدمات مراقبتهاي اوليه بهداشتي) مي نمايد.
16-برنامه ايمني شيميايي
هدف از اين برنامه فراهم نمودن پايه هاي علمي جهت استفاده ايمن از مواد شيميايي از طريق ارزيابي خطر براي محيط وانسان- ارتقاء قابليت هاي ملي در جت ارتقاء ارائه فوريتها و حوادث شيميايي و بررسي اثرات زيان آور تماس با مواد شيميايي مي باشد.
17- برنامه پيشگيري از ايدز در محيط كار
به منظور تامين حفظ و ارتقاء سلامت جامعه در جهت پيشگيري از ايدز در يكي از مهمترين گروه هاي جامعه كه نيروي كار مي باشند.(آموزش گروههاي هدف مختلف آموزش براي مديران،سرپرستان و كاركنان دفتري-آموزش براي نمايندگان كارگران-آموزش براي بازرسان ايمني و بهداشت-آموزش كارگران-آموزش كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در كارخانجات)
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ