معرفی پرسنل واحد:
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
1- مهدی جهانبازی کارشناسی روان شناسی   کارشناس مسئول واحد
2- مهناز گودرزی نیا کارشناس ارشد روانشناسی کارشناس
 
 
 
 
طرحهاي در دست اجرا :
 
1) آموزش مطالب بهداشت روان به پرسنل بهداشتي و دانش آموزان و عموم مردم
2) نظارت برخانه هاي بهداشت تحت پوشش و ساير مراكز بهداشتي درماني مربوطه
3) انجام خدمات مشاوره اي با خانواده هاي بيماران و ساير موارد مشاوره اي و هماهنگي با تيم درمان
4) جمع آوري آمار و اطلاعات بهداشت روان و كنترل فرمهاي آماري خانه هاي بهداشت به صورت ماهيانه
5) توجيه پرسنل بدو خدمت پيرامون اجراي برنامه بهداشت روان
6) انجام مكاتبات اداري و پذيرش بيماران ارجاعي به سطح تخصصي و بستري دربيمارستان رواني استان
 
 
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ