ردیف

عنوان دستگاه/سازمان وابسته

عنوان خدمت

کد دفتر ارائه کننده خدمت

نام مسئول دفتر

آدرس و تلفن دفتر

1          

شبکه بهداشت سپیدان

ارسال غربالگری های مربوط به واحد غیر واگیر

اداره پست سپیدان

آقای صالحی اداره پست

36722310

2          

 

 

 

 

 

3          

 

 

 

 

 

       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ