لیست دفاتر پیشخوان دولت در شهرستان سپیدان

شماره دفترنام مسئول دفترنام خانوادگیآدرسکد پستیشماره تلفن دفترشمواره موبایل
72-25-1030حسین عباسي سپیدان - خیابان امام - جنب داروخانھ افشار73617-1496771367221119177165073
72-25-1316احدقادري اردكانيسپیدان - سھ راه ترمینال - جنب بانك انصار73619-533583672088809173374742
 - ھادی عبادی نژاد سپیدان - ھما شھر - ده پاگاه 73641-53438 367263244 09171206065
-کاظمصالحیسپیدان-اردکان - اداره پست73619-5335836722310-


 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-9 10:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ