شرح وظايف كارشناس بهداشت حرفه اي
  :
1 ـ شناخت و آگاهي لازم از وضعيت بهداشت حرفه اي كارگاهها و كارخانجات , معاون , مشاغل كشاورزي و خدمات در منطقه و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوطه , برنامه ريزي جهت بازديد از واحد هاي مذكور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي .
2 ـ همكاري در تنظيم و پيگيري برنام هاي اجرائي در زمينه مبارزه با بيماريهاي ناشي از كار , بيماريهاي واگير , مسموميت ها و حوادث و سوانح ناشي از كار با همكاري پزشك بهداشت حرفه اي
3 ـ آگاهي از حدود ملي تماس شغلي عوامل بيماريزا بمنظور ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار كه به نحوي از انحاء به سلامت   جسمي , رواني و اجتماعي شاغلي لطمه وارد مي سازد .
4 ـ نمونه برداري , اندازه گيري , تجزيه و تحليل ارزيابي عوامل زيان آور و مسائل ارگو نوميك >> تطبيق انسان با كار و بالعكس << در محيط كار و ارائه طريق بمنظور پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار با توجه به استانداردهاي موجود .
5 ـ بررسي و شناخت كارهاي سخت و زيان آور در حرف گوناگون و برنامه ريزي در زمينه بهبود شرايط كار و معرفي شاغلين بمنظور انجام معاينات دوره اي
6 ـ آشنائي با اصول مراقبتهاي اوليه بهداشتي ( P.H.C ) و فعاليت , نظارت در زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت حرفه اي در سيستم شبكه هاي بهداشتي و درماني كشور .
7 ـ نظارت و پيگيري در امر توسعه , تاسيس , تجهيز و راه اندازي خانه هاي بهداشت كارگري و مراكز بهداشت كار و نظارت بر حسن انجام كار بهداشياران كار و پرسنل مراكز مذكور با توجه به آئينامه ها و دستورالعملهاي موجود .
8 ـ آشنائي و آموزش و نظارت كامل در اجراي طرحهاي بهداشت حرفه اي ( ادغام , بقا , بهگر , صنوف و ... )
9 ـ تشكيل دوره هاي آموزشي و باز آموزي براي بهداشتياران كار , بهورزان , كاردانهاي بهداشتي و اعضاء كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار با توجه به دستورالعملها و آئين نامه هاي موجود .
10 ـ آشنايي باسيستم شبكه و مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستائي و خانه هاي بهداشت بمنظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سيستم شبكه در جهت ارائه خدمات ادغام يافته .
11 ـ همكاري با ساير كارشناسان بهداشتي مراكز بهداشت در زمينه اجراي و ارائه طرحهاي بهداشتي و دستورالعملهاي ستادي بمنظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتي در منطقه .
12 ـ   همكاري با كارشناسان بهداشت محيط در زمينه نظارت بر تامين آب آشاميدني سالم و جمع آوري صحيح و بهداشتي رباله و فضولات و فاضلابها و ساير فاكتورهاي بهداشت محيطي .
13 ـ هماهنگي و همكاري با كارشناسان آموزش بهداشت بمنظور ارائه برنامه هاي آموزشي بهداشت عمومي و حرفه اي 14 ـ اجراي طرحهاي تحقيقاتي و همكاري با موسسات و مجريان طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مشائل زيان آور محيط كار .
15 ـ   اعلام نواقص و صدور اخطاريه و رسيدگي به شكايات واصله در رابطه با كليه واحد هاي توليدي ( صنعت , معدن , كشاورزي , خدمات ) با توجه به قوانين و مقررات موجود .
16 ـ آشنايي با مجموعه   قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي , تشكيلات   وزارت بهداشت   , درمان در زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي بهداشت حرفه اي .
17  ـ جمع آوري و ارسال بموقع آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي مطابق با فرمهاي مصوب .
18 ـ مطالعه و بررسي آخرين دستاورد هاي علمي در زمينه هاي مختلف بهداشت حرفه اي ( عوامل زيان آور و روشهاي اندازه گيري , ارزشيابي و كنترل )
19 ـ   ارائه   و اجراي روشهاي اجرائي  در جهت پايش و كنترل عوامل زيان آور موجود در محيطهاي كار منطقه .
20 ـ انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ماموفوق
 
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ