دانلود فرم جدید ایمنی مدارس

معرفی پرسنل واحد:

ردیفنام ونام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
1-سمیه طاهری
 کارشناسمسئول واحد
2 -   

 

فعالیت های جاری:

1)   انجام معاینات غربالگری

2)   آموزش بهداشت

3)   بهداشت محيط مدارس

4)  تغذيه در سنين مدرسه

5)  پيشگيري از بيماريهاي واگير دار شايع در مدرسه

6) پيشگيري از سوانح و حوادث در سنين مدرسه
       برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ